Ochrana osobných údajov Služby Frankie s.r.o.

Služby Frankie s.r.o.

Konopná 3062/4, 934 05 Levice

 • Podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

Ochrana osobných údajov prevádzkovateľa

 • S účinnosťou odo dňa 25.5.2018 sú všetky osobné údaje spracúvané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov -ďalej len „Nariadenie“).

Údaje o prevádzkovateľovi

Identifikačné údaje prevádzkovateľa:

 • Názov prevádzkovateľa: Služby Frankie s.r.o.
 • IČO: 50686666
 • DIČ: 2120418267
 • IČDPH: SK2120418267
 • Zapísaný:   Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 42377/N

Platné kontaktné údaje na nás nájdete na www stránke www.sluzby-frankie.sk v sekcii KONTAKTY a Ochrana osobných údajov. 

Aké sú zásady ochrany osobných údajov?

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa Služby Frankie s.r.o.  po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracovania. Prístup k Vašim osobným údajom bude mať výlučne prevádzkovateľ; osoby poverené prevádzkovateľom, na spracovanie osobných údajov; prevádzkovateľom určení sprostredkovatelia, ktorí spracovávajú osobné údaje na základe pokynov prevádzkovateľa, v mene prevádzkovateľa a v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona. Vaše osobné údaje budú zálohované v súlade s retenčnými pravidlami prevádzkovateľa. V prípade, ak budú Vaše osobné údaje zálohované na záložných úložiskách, budú tieto údaje vymazané v súlade s jednotlivými pravidlami zálohovania. Údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na prechádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu.

Akými právami disponujete v postavení dotknutej osoby?

Právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú:

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracovávajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie:

 1. a) účely spracúvania;
 2. b) kategórie dotknutých osobných údajov;
 3. c) príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie;
 4. d) ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov, alebo ak to nie je možné, kritériá na jej určenie;
 5. e) existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu;
 6. f) právo podať sťažnosť dozornému orgánu;
 7. g) ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj;
 8. h) existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 nariadenia a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu.

Ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu podľa článku 46 Nariadenia. Prevádzkovateľ poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracovávajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob. Právo získať kópiu nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

Právo na opravu osobných údajov:

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

Právo na vymazanie (právo “na zabudnutie”):

Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

 1. a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracovávali;
 2. b) dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracovanie vykonáva, podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia, a ak neexistuje iný právny základ pre spracovanie;
 3. c) dotknutá osoba namieta voči spracovaniu podľa článku 21 ods. 1 Nariadenia a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracovanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracovaniu podľa článku 21 ods. 2 Nariadenia;
 4. d) osobné údaje sa spracovali nezákonne;
 5. e) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha;
 6. f) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 Nariadenia.

Právo na vymazanie sa neuplatňuje, pokiaľ je spracovanie potrebné:

 1. a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
 2. b) na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracovanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;
 3. c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2 písm. h) a i), ako aj článkom 9 ods. 3 nariadenia;
 4. d) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 nariadenia, pokiaľ je pravdepodobné, že právo uvedené vyššie znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracovania, alebo
 5. e) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracovania:

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracovanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

 1. a) dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
 2. b) spracovanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
 3. c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracovania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 4. d) dotknutá osoba namietala voči spracovaniu podľa článku 21 ods. 1 nariadenia, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Ak sa spracovanie v súlade s vyššie obmedzeným obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracovávajú len so súhlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu. Dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracovania v súlade s vyššie uvedeným, prevádzkovateľ informuje pred tým, ako bude obmedzenie spracovania zrušené.

Právo na prenosnosť údajov:

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak: a) sa spracovanie zakladá na súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) nariadenia, alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia, a b) ak sa spracovanie vykonáva automatizovanými prostriedkami. Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.

Právo na prenosnosť údajov nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

Právo namietať proti spracúvaniu vrátane namietania proti profilovaniu (ak sa vykonáva):

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) nariadenia vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracovať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracovanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Ak sa osobné údaje spracovávajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta voči spracovaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracovávať.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu:

Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, má každá dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, ak sa domnieva, že spracovávanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore s týmto nariadením. Dozorný orgán, ktorému sa sťažnosť podala, informuje sťažovateľa o pokroku a výsledku sťažnosti vrátane možnosti podať súdny prostriedok nápravy podľa článku 78.

Dozorným orgánom, ktorému dotknutá osoba v odôvodnených prípadoch svoju sťažnosť adresuje, sa rozumie Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Právo odvolať súhlas so spracovaním:

V prípade, ak právnym základom spracovania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby, dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracovania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môže dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:

 1. a) emailovou správou zaslanou na adresu    sluzbyfrankie@gmail.com  (do predmetu uveďte text „GDPR -odvolanie súhlasu“)
 2. b) zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa Služby Frankie s.r.o., Konopná 3062/4, 934 05 Levice (na obálke uveďte text „GDPR -odvolanie súhlasu“).

Aký je právny základ na spracovanie?

Pre každé konkrétne spracovanie osobných údajov, ktoré od vás zhromažďujeme, vás informujeme, či poskytnutie osobných údajov vyplýva zo zákona alebo sa požaduje na uzatvorenie zmluvy a či je povinné poskytnúť osobné údaje, a o možných dôsledkoch, ak sa rozhodnete neposkytnúť svoje údaje.

Používa prevádzkovateľ Vaše osobné údaje na automatizované individuálne rozhodovanie?

Prevádzkovateľ nebude používať Vaše osobné údaje na automatizované rozhodovanie, avšak pri využívaní kontrolného mechanizmu vo vzťahu k zamestnancom bude prevádzkovateľ využívať profilovanie. Výsledkom profilovania je vymedzenie splnenia/nesplnenia pracovných povinností zamestnancov vo vzťahu k prevádzkovateľovi.

Aké sú oprávnené záujmy prevádzkovateľa ?

Prevádzkovateľ je povinný vypracovať tzv. test proporcionality(porovnávací test)v prípade, ak by chcel využiť ako právny základ spracovania osobných údajov tzv. oprávnený záujem.

Oprávnenými záujmami prevádzkovateľa sú v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia:

 • Evidencia klientov
 • Evidencia dodávateľov
 • Evidencia zamestnancov

Prevádzkovateľ vykonal pred začiatkom spracovania osobných údajov dotknutých osôb tzv. test proporcionality(porovnávací test) pre každý vyššie uvedený oprávnený záujem, v ktorom posúdil jeho legitímnosť, nevyhnutnosť, vhodnosť, proporcionalitu ako aj aplikáciu primeraných záruk pre ochranu práv a slobôd dotknutých osôb.

Čo ak je spracovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou ?

V prípade, ak je poskytnutie osobných údajov zákonnou / zmluvnou požiadavkou, ste ako dotknutá osoba povinná poskytnúť tieto osobné údaje. Neposkytnutie osobných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok neuzavretie zmluvného vzťahu.

Akým spôsobom je možné podať námietku týkajúcu sa spracúvania Vašich osobných údajov ?

V prípade podania námietky týkajúcej sa spracúvania Vašich osobných údajov, máte právo podať podnet alebo žiadosť písomne na adresu prevádzkovateľa:

Služby Frankie s.r.o., Konopná 3062/4, 934 05 Levice IČO: 50 686 666

Mlčanlivosť

Dovoľujeme si vás uistiť, že ako prevádzkovateľ a taktiež naši zamestnanci, spolupracovníci a sprostredkovatelia, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktorých poskytnutie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť trvá aj po skončení vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje poskytnuté tretej strane. Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 25.5.2018 a nahrádzajú predchádzajúcu Ochranu osobných údajov.

Scroll to Top